Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, której jest współtwórcą, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta Płocka/Jednostki organizacyjne/Jednostki budżetowe/Zarząd Budynków Komunalnych. Dostępność ogranicza się do kwestii, na które Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku ma wpływ czyli zamieszczanych treści.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-01 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11-05-2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  ·  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Kozłowska, email: biuro@zbkplock.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 367 08 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku wynajmuje pomieszczenia biurowe w budynku należącym do MZGM TBS Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 13A w Płocku, wejście od ulicy Henryka Sienkiewicza.  To budynek wielokondygnacyjny, niewyposażony w windy. Do wejścia głównego prowadzą schody, wejście nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toalety nie mają odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej swobodne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - https://rpo.gov.pl/

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 19 maja 2020, godzina 09:28)
 • Osoba publikująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Płock
 • Nadzór nad treścią: Zarząd Budynków Komunalnych w Płock
 • Ilość wyświetleń: 1 116
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 19 maja 2020, godzina 09:38
 • Historia aktualizacji

 • 19 maja 2020, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  19 maja 2020, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  19 maja 2020, godzina 09:30 Aktualizacja danych