U W A G A

 

W celu zminimalizowania zagrożenia zarażeniem się koronawirusem przez interesantów i pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o. (MZGM-TBS Sp. z o.o.) oraz Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku (ZBK), z dniem 12 marca 2020 roku do odwołania ogranicza się wizyty w siedzibie ww. podmiotów oraz w poszczególnych Rejonach Obsługi Mieszkańców MZGM-TBS Sp. z o.o.

  

Wobec zaistniałej sytuacji wszelkie sprawy należy zgłaszać w formie: pisemnej za pośrednictwem Urzędu Pocztowego, telefonicznej oraz elektronicznej pod wskazane poniżej adresy  i numery telefonów.

 

                                                         Adres

Nr telefonu

e-mail

MZGM-TBS Sp. z o.o.

Sekretariat

Henryka Sienkiewicza 13A

024 364-03-10

sekretariat@mzgm-plock.pl

Biuro Obsługi Interesanta

024 364-03-47

 

Dział Techniczno-Inwestycyjny

024 367-03-25

konserwacja@mzgm-plock.pl

ROM 1

Miodowa 8

024 367-19-35,   785-303-404

rom1@mzgm-plock.pl

ROM 2

Kochanowskiego 5

024 367-19-49,   603-606-848

rom2@mzgm-plock.pl

ROM 3

H.A. Gradowskiego 3

024 367-19-40,   603-606-092

rom3@mzgm-plock.pl

ZBK

 

Biuro Obsługi Interesanta

 

Henryka Sienkiewicza 13A

024 367-08-95

biuro@zbkplock.eu

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku prowadzi telefoniczną obsługę Interesantów w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

 

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku jednostka budżetowa

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku został powołany w wyniku podjętej Uchwały Nr 293/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała nr 801/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany Statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku.


Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku jednostka budżetowa działa na podstawie:
1) uchwały Nr 293/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku oraz nadania jej Statutu,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.


Przedmiot działania jednostki:

1. Przedmiotem działania ZBK jest zarządzanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, budynkami oraznieruchomościami gruntowymi będącymi:
1) własnością lub współwłasnością Gminy - Miasto Płock,
2) w posiadaniu samoistnym Gminy Miasto Płock,
3) własnością lub współwłasnością osób fizycznych, którymi to lokalami i budynkami Gmina Miasto Płock zarządza jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia,
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach także innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-3, po uzyskaniu dla każdej nieruchomości zgody Prezydenta Miasta, przekazanymi przez Prezydenta Miasta Płocka w drodze zarządzenia.
2. Szczegółowy zakres działania ZBK, w tym strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Prezydenta Miasta Płocka.
3. Zadania ZBK obejmują zarządzanie zasobem nieruchomości, o którym mowa w ust.1, własnymi siłami lub poprzez przedsiębiorców, których przedmiotem działalności jest zarządzanie nieruchomościami, z zachowaniem przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych, w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowej technicznej eksploatacji budynków i lokali z wyjątkiem wykonywania remontów budynków i lokali,
2) zawieranie umów o wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zasobem nieruchomości wymienionymi w ust.1 oraz nadzór nad ich realizacją,
3) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
4) zawieranie umów dzierżawy nieruchomości lub ich części zabudowanych garażami pozostających w zarządzie ZBK,
5) przygotowywanie potrzeb remontowych,
6) pobieranie czynszu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokali i nieruchomości będących w zarządzie ZBK oraz prowadzenie rozliczeń z tym związanych,
7) wnoszenie należnych opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta, opłat z tytułu utrzymania nieruchomości będących współwłasnością miasta, opłat na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale oraz prowadzenie rozliczeń tych opłat.
8) reprezentowanie interesów Gminy Miasto Płock w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w sprawach objętych zakresem działania ZBK, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Płocka,
9) prowadzenie archiwum dokumentów, w tym przejętego od byłego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Zakładu Budżetowego.
4. Dokonywanie czynności, o których mowa w ust.3 pkt 3 i 4 odbywa się z zachowaniem zasad obowiązujących dla podejmowania tego rodzaju czynności wynikających w szczególności z uchwał Rady Miasta Płocka oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka.


Siedziba jednostki:

ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock
obsługa interesanta, tel.: 24 367 08 85 
godz. pracy: poniedziałek - środa, piątek: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 16.30.
e-mail: biuro@zbkplock.eu

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (wtorek, 25 stycznia 2022, godzina 14:22)
  • Osoba publikująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Płock
  • Nadzór nad treścią: Zarząd Budynków Komunalnych w Płock
  • Ilość wyświetleń: 2 706 736
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji